[KDE-Viê.t] desktop_kdebase.po

Tran The Trung tttrung at hotmail.com
Fri Apr 7 19:58:25 CEST 2006


Tôi muốn hỏi có ai đã hoàn thiện desktop_kdebase.po so với bản ở trunk hiện nay chưa?  Nếu chưa thì tôi định làm weekend này, vì thấy nhiều chỗ chưa ổn (như "file" chưa dịch, đáng ra phải dịch thành "tập tin", ...).

Trung

_________________________________________________________________
Because e-mail on your cell phone should be easy:  Try Windows Live Mail for Mobile beta
http://www2.imagine-msn.com/minisites/mail/Default.aspx?locale=en-us


More information about the Kde-l10n-vi mailing list