[kdecat] Apostrofació de sigles

David Gil al016950 at yahoo.es
Tue Feb 1 16:50:35 UTC 2005


A Dimarts 01 Febrer 2005 16:17, Albert Cervera Areny va escriure:
> Hola,
> fent el repàs d'expressions que necessitarien ser apostrofades però no ho
> estan em trobo amb un dubte. En alguns casos no s'ha apostrofat (entenc)
> perquè la paraula que prosegueix és una sigla. Tal és el cas de:
>
> el OSS
> el APM
Aquestes sigles sí que es poden apostrofar. Vegeu el següent fragment sobre 
apostrofació extret de la guia de Softcatalà.
"2.7.3.1. Apostrofació

  En general, considerarem les sigles com un mot més i les apostrofarem, 
doncs, seguint les normes generals d'apostrofació en català, tenint en compte 
el gènere (masculí o femení) del concepte que descriuen i la manera com es 
llegeixen (lletra a lletra o com un sol mot) i no pas la manera com 
s'escriuen, ni el nom desenvolupat a què corresponen:
  Masculines      Femenines
  el BASIC (codi) la GPL (llicència)
  el CD-ROM (disc) les PMF (preguntes)
  el PC (ordinador) la RAM (memòria)
  l'HTML (llenguatge) (l'hac-te-ema-ela) 
  l'SCSI (interfície) (l'essa-ce-essa-i)
  l'URL (localitzador) (l'u-erra-ela) l'XDSI (xarxa) (l'ics-de-essa-i)

  Consulteu l'Apèndix 1 en cas de dubte."

No hi ha cap exemple del que estem tractant en concret. És una pena que encara 
estiguem treballant sobre una guia del 2002...
>
> però també de
>
> el ioslave
En canvi, "ioslave" considere que no s'hauria d'apostrofar perquè la "i" en 
aquest cas és semiconsonant. És el mateix cas que "iogurt", "iode", "hiat", 
"uadi", "huaxteca" (extret del Gran Diccionari de la Llengua Catalana, 
apartat de gramàtica sobre l'apòstrof), fonèticament és difícil 
apostrofar-la. Tampoc s'apostrofen mots estrangers començats en h aspirada 
com ara hall (extret d'ídem).

Tenim el cas de "L'IEC", que el mateix IEC apostrofa. És contradictori, per 
tant crec que caldria ser conseqüents en tots els casos encara que algunes 
institucions no acaben de ser-ho.

> el uid
En principi no s'hauria d'apostrofar per les mateixes raons que he esmentat 
abans. Tampoc s'apostrofaria la paraula sencera, ja que la pronunciació de la 
"u" a principi de paraula és "iu", que és semiconsonant.

> Personalment sóc partidari d'apostrofar tots els casos. 
Jo sóc partidari d'apostrofar quan és correcte.

> Pel que fa el cas 
> de 'ioslave' em sembla lògic ja que no hi posem cometes i per tant ho
> entenem com una paraula més. El mateix per l'uid. Això no és així si quan
> un ho diu en veu alta substitueix "uid" per "user identifier", potser
> llavors és més natural no apostrofar: "el user identifier". Aquest és el
> mateix cas que les sigles.
> Crec que pel que fa les sigles hi ha una normativa que indica que no s'ha
> d'apostrofar però també és cert que en molts casos s'ignora. Què hi dieu?
>
> PS: Quan treguem conclusions crec que també s'hauria d'afegir al llistat de
> criteris utilitzats.

Hi estic d'acord!

Salutacions

David Gil
-- 
Visita jorge.cortell.net
Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
Plain text mail preferred
JID: davik at jabber.org MSN: davidgiloliv at hotmail.com
Linux User #180798

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050201/feb466ec/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list