RE,10

RE chinadiesel at up369.com
Thu Jun 12 01:22:36 UTC 2003


Dear Sir, 

  
   רҵÉú²úVE±ÃÍ·(VE·ÖÅä±Ã±ÃÍ·×ܳÉ),Ö÷ÒªÐͺÅÓÐ
  ÎåÊ®Áå4JB1,¿µÃ÷˹6BT,ÒÀά¿ÂµÍÅÅ·Å,ÎåÊ®ÁäƤ¿¨.....

			
	
 * ÓжàÄêÉú²úVE±ÃÍ·µÄ¾­Ñé, ×÷Ϊ½ÏÔç½øÈëÓͱÃÓÍ×ìÐÐ
  ÒµµÄרҵ³§,ÎÒÃÇʱ¿Ì¸ú×Ù¹ú¼Ê¸÷µØÆäËü²ñÓÍȼÓÍÅçÉäϵͳµÄÖÆ
  ÔìÉ̵ÄÉú²ú¹¤ÒÕ,²¢ÇÒ²»¶ÏÎüÊÕ¹ú¼ÊÉÏ×îÏȽøµÄ¼Ó¹¤,²âÊÔ¹¤.²úÆ·µÄ
  ÖÊÁ¿ºÍÍâ¹Ûͬ¹úÍâͬÀà²úÆ·Ï൱. 

 * Èç¶ÔÎÒÃǵIJúÆ·¸ÐÐËȤ,Çë֪ͨÎÒÃÇ.
 
  we have been in the field of diesel fuel injection 
systems for quite a few years.(CHINA)

 Recently we have developed a new kind of h&r,
"CH-D90100A=AM Bosch number HD90100A"Its unit price is USD150/pc.And 
we also adjust the unit price of Nozzle , Plunger to USD4~5/pc
respectively.

  We tell you that we will update our VE h&r
(hydraulic heads for the VE distributor pump) list in our 
homepages.Thirty more models will be added.And the minimum
order will be 10pcs a model.

 we give the unity quotation of VE distributor head:

3-cyl:USD:55/1pcs
4-cyl:USD:40~50/1pcs
5-cyl:USD:60/1pcs
6-cyl:USD:45~50/1pcs

  We can ship the following three models to you within 8~10 weeks. after
we receive your payment.
 If you feel interested in our products,please advise the details about 
what you need,such model name,part number,quantity and so on.We are always
within your touch.

 we'd like to interchange our website's linkage with you.As a result,we
can add the icon of your website to our website's main-page.
 Vice versa.What do you think of that?
 
 
Thanks and best regards

 Looking forward to our favorable cooperation.
 Hope to hear from you soon.
(NIPPON DENSO)
D00-0143
D00-0242
D00-0262
D00-0371
D00-0432
D00-1030
D00-1060
D00-1090
D00-1210
D00-1220
D00-1230
D00-1240
D00-1250
D00-1330
D00-1331
D00-1600
D40-0080 

ZEXEL
Z00-2220
Z00-3320
Z00-4520
Z00-5521
Z00-8821
Z00-9720
Z01-0520
Z01-2120
Z02-0820
Z02-0920
Z02-1420
Z02-4020
Z02-4320
Z02-3820
Z03-2820
Z03-3120
Z03-3520
Z04-1520
Z04-2200
Z05-1920
Z30-1420

BOSCH

A 333 320
A 333 323
A 334 313
A 334 327
A 334 565
A 334 337
A 334 378
A 334 424
A 334 475
A 334 485
A 334 494
A 334 496
A 334 580
A 334 590
A 334 564
A 334 565
A 334 575
A 334 592
A 334 595
A 334 596
A 334 603
A 334 604
A 334 606
A 334 617
A 334 675
A 334 678
A 334 720
A 334 780
A 334 798
A 334 859
A 334 874
A 334 899
A 334 946
A 335 345
B 335 022
A 336 335
A 336 352
A 336 364
A 336 403
A 336 423
A 336 464
A 336 480
A 336 528
A 336 608
A 336 614
A 336 626
A 336 632
B 334 050
B 334 021
B 336 013

 We have a large number of nozzle, plunger and delivery valve
in stock.Here is a list of part of them.
"
"

  NOZZLE LIST
"
105015-2780 NP-DLLA166S374NP6 
105015-3650 NP-DLLA151S354N86
        154S284N393
        60S 354NP88 
105000-1760 
105015-6380 
105000-1740 
105007-1210 
105000-2280 NP-DNOSDN228
105015-3520 DLLA150S384NP73
105015-4190 DLLA154S334N419
105015-6380 DLLA158SN638
105015-8690 DLLA158SN869
105017-0100 DLLA160PN010
105017-1180 DLLA155PN118
105017-1780 DLLA153PN178
105017-0211/10 DLLA150PN021
105015-4330 NP-DLLA105S304N433
0 433 271 047 DLLA150S187
0 433 271 045 DLLA150S186
0 433 271 740 
105015-4170 NP-DLLA137S374N417
105015-8860 NP-DLLA148SN886
 105S 304N 433
10500-1130 NP-DN4SD24
105015-4130 NP-DLLA154S324N413
105017-0210 NP-DLLA150PN021
105017-1780 NP-DLLA153PN1780
105015-3280 NP-DLLA150S328NP52
 P59
105000-1130 NP-DN4SD24
0 466 171 003 DLL-A160P3
0 433 171 104 DLLA150P115
0 433 175 048 DSLA145P300
0 433 171 172 DLLA154P206
0 433 171 231 DLLA150P326
 DNOSD261
 DNOSD220
 DNOSD193
 DLLA150P205
105015-6380 NP-DLLA158SN638
105017-0210 NP-DLLA150PN021
105017-1780 NP-DLLA153PN178
0 433 271 047 DLLA150S187
0 433 175 048 DSLA145P300
105000-108 NP-DNOSD211
105000-1130 NP-DN4SD24
105007-1120 NP-DNOPDN112
105007-1130 NP-DNOPDN113
105007-1210 NP-DNOPDN121
10500-1650 NP-DNOSD2110
105015-2780 NP-DLLA166S374NP6
105015-3670 NP-DLLA160S354NP88
105015-3520 NP-DLLA150S384NP73
105015-4190 NP-DLLA154S334N419
105017-0210 NP-DLLA150PN021
0 433 171 104 DLLA150P115
105017-0070 NP-DLLA154PN007
105015-4130 NP-DLLA154S324N413
105015-3280 NP-DLLA150S328NP52 
105015-3520 NP-DLLA150S384NP73 
105007-1210 NP-DNOPDN121
0 433 271 045 DLLA150S186
0 433 171 444 DLLA150P585
0 433 171 435 DLLA145P574
105000-1130 NP-DN4SD24
105015-4130 NP-DLLA154S324N413
0 433 171 003 DLLA160P3
0 433 171 050 DLLA160P50
0 433 171 031 DLLA150P30
0 433 171 059 DLLA150P59
0 433 171 104 DLLA150P115
093400-2280 DNOSD228
105017-0210 NP-DLLA150PN021
105017-1780 NP-DLLA153PN178
DNOSD293
DNOSD261
093400-1310  DN0SD193
093400-5590  DLLA150P59 
105007-1120  DN0PDN112
105007-1130  DN0PDN113
105007-1210  DN0PDN121
105017-0900  DLLA152PN009
105015-4220 
105017-1180 
0 433 171 137 DLLA146P154
0 433 271 361 DLLA150S739
0 433 271 404 DLLA142S792

"
plunger LIST
"
P6
P2
P4
A17
131151-3220 A44
131151-7320 A89
131152-1420 A138
131152-2220 A148
131152-3120 A158
131152-8520 A226
131152-5620 A188
PLUNGER A147
134101-1820 P6
134101-1520 P3
 A98
131101-7020 0-4
134101-1520 P3
134101-6420 P49
1325-096 096
1305-525E1 525E1
134101-1420 P2
131152-1420 A138
131151-3220 A44
134101-1820 P6
131152-1420 A138
103200-5110 G2
134101-1620 P4
134101-6420 P49
 A138
 XX1
131152-3320 A160
131101-7520 0-9
131151-2720 A43
 A89
 P4

delivery valve
"
146430-1420 
131110-5120 A-32
131110-5220 A33
131110-5920 A40
131110-9420 A75
131160-0420 A85
131160-1920 02A
131110-3920 A20
131110-7820 A59
131160-2220 05A
134110-0520 P4
131110-4720 A28
134110-0920 P8
A247 1 468 532 247
134110-4520 P44
131110-4720 A28
VE15 146430-1420
131110-5120 A32
134110-0120 P1
13110-5120 05A
131110-7820 A59
134110-0520 P4
13110-6820 A49
13110-5220 A33
131110-0620 161S2
131160-2220 05A
131110-5120 A32
 12A
 P8


chinadiesel at up369.com


More information about the kde-www mailing list