[KDE-Viê.t] Chief Editor proposal

Clytie Siddall clytie at riverland.net.au
Sat Jun 3 09:13:31 CEST 2006


On 03/06/2006, at 12:46 AM, Tran The Trung wrote:

> Đang ngồi sửa bản dịch KDE 3.5.3; hiện tại đang sửa 
> kdebase.
>
> Phải nói là có 2 vấn đề nổi cộm:
> 1. Lỗi chính tả: không phải lúc nào mình dịch cũng 
> kiểm tra được hết lỗi, phải có người khác đọc 
> mới thấy
> 2. Thống nhất từ ngữ: có nhiều người dịch, mỗi 
> người một gu; ngay cả 1 người thì cũng mỗi lúc một gu
>
> Hướng giải quyết:
>
> Trung xin nhận trách nhiệm làm biên tập viên của nhóm. 
> Nghĩa là mọi bản dịch Trung sẽ xem, rà, ghi theo cách 
> thống nhất đã đặt ra tại:
>
> http://vi.wiktionary.org/wiki/
>
> và thảo luận của
>
> http://groups.google.com/group/vi-VN
>
> Nếu bạn nào dịch xong tập tin gì, xin đưa qua Trung 
> để biên tập trước khi cài, thì Trung sẽ đảm bảo 
> là dùng văn phong thống nhất và hạn chế tối đa lỗi 
> chính tả cho.
>
> Hoạt động như này giống trong nhà xuất bản, cộng 
> tác viên đưa bản thảo, biên tập viên đọc lại và 
> chỉnh sửa trước khi sản phẩm xuất bản đến tay 
> người dùng.
>
> Mọi người đồng ý không?
>
Đây là tính năng rất hữu ích cho bất cứ nhóm dịch 
nào. :)

Tiến trình dịch chuẩn là:

1. thành viên 1 dịch xong tập tin
2. thành viên 1 gởi bản dịch đó cho thành viên 2 (phải 
là người dịch cấp cao) kiểm tra, để bắt các lỗi 
chính tả và kỹ thuật khác biệt nào.
3. khi thành viên 2 đã kiểm tra xong, họ trở lại bản 
dịch cho thành viên 1, mà xem lại nó.
4. hai thành viên thảo luận vấn đề nào còn lại
5. bản dịch được đệ trình.

Các nhóm dịch lớn hơn theo phương pháp này.

Trước, nhóm Việt hoá chưa có đủ người và rảnh để 
kiểm tra với nhau. Đây là giai đoạn phát triển quan 
trọng cho chúng ta. :)

Nếu Trung muốn làm công việc quan trọng này, nhóm này có 
khả năng tạo bản dịch thống nhất hơn, có chất 
lượng cao hơn.

Đề nghị khi Trung kiểm tra bản dịch,

1. hoặc ghi chú giải thích:
___

#: src/win32/gnome-about.c:577 jpilot.c:980 Expense/expense.c:516
#, c-format
msgid "OK"
msgstr "Được"

trở thành:

# Biên tập: Được -> OK vì ngắn hơn
#: src/win32/gnome-about.c:577 jpilot.c:980 Expense/expense.c:516
#, c-format
msgid "OK"
msgstr "OK"
___

Cũng có thể giữ một số chú thích biểu mẫu để tiết 
kiệm thời gian:

# Biên tập: XXX -> XXX vì ngắn hơn

# Biên tập: XXX -> XXX vì thích hợp hơn

# Biên tập: XXX -> XXX vì kỹ thuật thống nhất

v.v.

2 hoặc viết bản tóm tắt:
___
FILENAME.po

(số hiệu dòng)		(thay đổi)		(lý do)

1074			Được -> OK		ngắn hơn
2317			Khỗi -> Khối		chính tả
2394			thông tin thư mục -> thông tin về thư mục	cú pháp

v.v.

Các chú thích hay bản tóm tắt biên tập là quan trọng, 
để giúp đỡ người dịch gốc tránh làm lại cùng lỗi.

from Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm 
Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN
More information about the Kde-l10n-vi mailing list