[KDE-Viê.t]amaroK (đã : Re: [Kde-cvs-announce] Prerelease freeze for KDE 3.5.3

Clytie Siddall clytie at riverland.net.au
Sat Apr 29 07:05:10 CEST 2006


(Chép Cho nhóm Việt hoá KDE-vi ;) )

On 29/04/2006, at 1:51 PM, Nguyễn Minh Trung wrote:

> Hi mọi người, em là thành viên mới,

Chào mừng nhé. :)

> đang được anh teppi82 thử nghiệm
> giao cho dịch phần playground-utils. Thú thật là em không 
> hiểu là mấy
> cái đó để làm gì nữa, nên dịch từ kiểu như dịch 
> đặt ngoài văn cảnh :).

Sau khi đọc các tài liệu Cách Dịch (liên kết trên trang 
nhóm này [1]), mời bạn hỏi câu thêm trong nhóm này. :)

Để hiểu được cấu trúc và mục đích của tập tin PO, 
cũng có thể đọc Cách Dịch của Dự án Thông dịch. [2]
>
> Em thấy chương trình amoroK rất nổi tiếng trên KDE-apps 
> mà chưa được
> Việt hoá. Một số chỗ như lúc Đăng xuất (Log out), 
> chuyển người dùng
> (Swich User), Tắt máy (Turn off), kết thúc phiên làm việc 
> (End current
> session) rất hay gặp mà vẫn ở chế độ tiếng Anh. Sao 
> mọi người vẫn để ngỏ
> phần đó ?

Trong nhóm quốc tế hoá Xfce có nhiều thư nói chuyện về 
việc dịch amaroK, vì vậy có lẽ nó là chương trình Xfce: 
Thịnh [3] có biết chứ? Rất có thể dịch nó, nhưng mà 
nếu nó thuộc về môi trường Xfce, có thể lấy tập tin 
mới nhất từ đó, và đệ trình bằng thư điện tử.

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm 
Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] http://vi.l10n.kde.org/

[2] http://translate.sourceforge.net/wiki/huongdan/tp_po

[3] cũng là dịch giả của dự án Xfce ;)
More information about the Kde-l10n-vi mailing list