[KDE-Viê.t]Thông báo lỗi (đã : Re: RE: Re: KDE hỗ trợ tiếng Việt)

Clytie Siddall clytie at riverland.net.au
Sat Apr 29 06:25:00 CEST 2006


On 29/04/2006, at 12:39 AM, Tran The Trung wrote:

> Còn quãng đường dài, nếu ai đó dùng KDE Việt mà  
> thấy "bứt rứt" vì chất lượng xin "nói thẳng" ở :
>
> kde-l10n-vi at kde.org
>
> hoặc ở
>
> http://groups.google.com/group/vi-VN

Mọi tập tin PO có phần đầu gồm đia chỉ liên lạc  
của người dịch và nhóm dịch (kde-vi). Lấy thí dụ :
___
# Vietnamese translation for kcontrol.
# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyễn Hưng Vũ <Vu.Hung at techviet.com>, 2002.
# Phan Vĩnh Thịnh <teppi82 at gmail.com>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcontrol\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-28 03:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-28 12:45+0930\n"
"Last-Translator: Phan Vĩnh Thịnh <teppi82 at gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi at kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
___

Người dùng có thể thông báo lỗi cho nhóm dịch kde-vi,  
cho người dịch, hay thông qua Bugzilla KDE.

Địa chỉ nhóm vi_VN chỉ được ghi trong tập tin PO của  
dự án chưa có hộp thư chung Việt hoá riêng, v.d. Mailman.

Trước này, chị đã ghi địa chỉ của nhóm Việt hoá  
gnome-vi vào phần đầu của mọi tập tin PO, vì lúc đó,  
nó là nhóm Việt hoá hoạt động duy nhất. Lúc bây giờ  
có một số nhóm riêng. :)

Chị Clytie

Clytie Siddall -- thành phố Renmark, tại miền Sông của  
Nam ÚcMore information about the Kde-l10n-vi mailing list