[KDE-Viê.t]desktop_kdebase.po

Phan Vinh Thinh teppi82 at gmail.com
Sat Apr 8 14:56:35 CEST 2006


Xin chào các bạn,

On 4/8/06, Phan Vinh Thinh <teppi82 at gmail.com> wrote:
> On 4/7/06, Tran The Trung <tttrung at hotmail.com> wrote:
> > Tôi muốn hỏi có ai đã hoàn thiện desktop_kdebase.po so với bản ở trunk hiện nay
>
> Có thể là chị Clytie đang dịch. Nếu chị chưa dịch thì sẽ dành cho anh
> nếu anh muốn vậy.
> Chị Clytie trả lời anh Trung sớm nhé. Em cũng muốn dịch tập tin này
> lắm ;). BTW, anh Trung nhận thêm 1 môđun nữa được không?

Chị Clytie vừa trả lời là vẫn chưa dịch. Vậy anh Trung dịch nhé. Cảm
ơn anh rất nhiều. Em sẽ thêm tập tin này vào trang wiki bên cạnh tên
của anh :).

> >chưa?  Nếu chưa thì tôi định làm weekend này, vì thấy nhiều chỗ chưa
> ổn (như "file" >chưa dịch, đáng ra phải dịch thành "tập tin", ...).
> >
> > Trung
>
> Chúc anh kỳ nghỉ vui vẻ.

--
С уважением
Phan Vĩnh Thịnh <teppi82 tại gmail chấm com>
http://teppi82.googlepages.com Jabber: teppi82 at jabber.ru


More information about the Kde-l10n-vi mailing list