[rkward-cvs] rkward/po pl.po,NONE,1.1

Daniele Medri danielemedri at users.sourceforge.net
Fri Nov 19 17:08:56 UTC 2004


Update of /cvsroot/rkward/rkward/po
In directory sc8-pr-cvs1.sourceforge.net:/tmp/cvs-serv9729

Added Files:
	pl.po 
Log Message:
Polish translation; thank to Andrzej Pruszynski
CCMAIL: donkiszot at fiz.coi.waw.pl, daniele.medri at libero.it


--- NEW FILE: pl.po ---
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Polish translation started Nov 19, 2004 by donkiszot_at_fiz.coi.waw.pl
# Any sugestions and help are welcome!
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-12 16:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-19 00:00+0100\n"
"Last-Translator: Andrzej Pruszynski\n"
"Language-Team: LANG <LL at li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: rkwatch.cpp:61
msgid "&Run"
msgstr "U&ruchom"

#: rkwatch.cpp:67
msgid "&Interrupt"
msgstr "Przerw&ij"

#: rkwatch.cpp:75
msgid "&Print Log"
msgstr "&Drukuj log"

#: rkwatch.cpp:76
msgid "Export Log"
msgstr "Eksportuj log"

#: rkwatch.cpp:77
msgid "&Clear Log"
msgstr "Wy&czy¶æ log"

#: rkwatch.cpp:80
msgid "Watch"
msgstr "Podgl±d"

#: rkwatch.cpp:83
msgid "&Open new editor window"
msgstr "&Otwórz nowe okno edycji"

#: rkwatch.cpp:85
msgid "Configure Editor"
msgstr "Konfiguruj edytor"

#: rkwatch.cpp:86
msgid "Commands"
msgstr "Polecenia"

#: rkwatch.cpp:91 rkoutputwindow.cpp:51
msgid "Sorry, no help available so far"
msgstr "Przykro mi, plik pomocy nie jest jeszcze dostêpny"

#: rkwatch.cpp:99
msgid "R Console"
msgstr "R-konsola"

#: rkwatch.cpp:131
msgid "Issuing command:\n"
msgstr "Wprowadzane polecenie:\n"

#: rkwatch.cpp:175
msgid "Got reply:"
msgstr "Otrzymana odpowied¼:"

#: rkwatch.cpp:181
msgid ""
"An unspecified error occured while running the command.\n"
"Probably a syntax error.\n"
"Those - unfortunately - are not handled very well, yet.\n"
msgstr ""
"Wyst±pi³ nieznany b³±d w czasie wykonywania polecenia.\n"
"Prawdopodobnie to b³±d syntaktyczny.\n"
"Które - niestety - nie s± obs³ugiwane zbyt dobrze, jak na razie.\n"

#: rkward.cpp:113
msgid "Object Editor"
msgstr "Edytor obiektów"

#: rkward.cpp:113
msgid "R Object Editor"
msgstr "Edytor R-obiektów"

#: rkward.cpp:180
msgid "my.data"
msgstr "my.data"

#: rkward.cpp:191
msgid "This is a list of the objects present in the R workspace."
msgstr "Oto lista obiektów obecnych w roboczej przestrzeni R."

#: rkward.cpp:191
msgid "Object browser"
msgstr "Przegl±darka obiektów"

#: rkward.cpp:208
msgid "Setting up plugins..."
msgstr "£adowanie wtyczek..."

#: rkward.cpp:211
msgid ""
"Could not find any plugins!\n"
"RKWard is pretty useless without plugins, so you should use Settings-"
">Plugins to import some.\n"
msgstr ""
"Nie znaleziono ¿adnych wtyczek!\n"
"RKWard jest bezu¿yteczny bez wtyczek, tak wiêc powiniene¶ u¿yæ Ustawienia-"
">Wtyczki aby je zaimportowaæ.\n"

#: rkward.cpp:211
msgid "No plugins found"
msgstr "Nie znaleziono ¿adnych wtyczek"

#: rkward.cpp:214 rkward.cpp:393 rkward.cpp:583 rkward.cpp:653 rkward.cpp:670
#: rkward.cpp:682 rkward.cpp:704 rkward.cpp:755 rkward.cpp:773
msgid "Ready."
msgstr "Gotowe."

#: rkward.cpp:304
msgid "data.frame"
msgstr "data.frame"

#: rkward.cpp:307
msgid "New Command File"
msgstr "Nowy plik poleceñ"

#: rkward.cpp:311
msgid "Open Command File"
msgstr "Otwórz plik poleceñ"

#: rkward.cpp:314
msgid "Save Command File"
msgstr "Zapisz plik poleceñ"

#: rkward.cpp:316
msgid "Save Command File As"
msgstr "Zapisz jako... plik poleceñ"

#: rkward.cpp:319
msgid "Open Workspace"
msgstr "Otwórz przestrzeñ robocz±"

#: rkward.cpp:322
msgid "Save Workspace"
msgstr "Zapisz przestrzeñ robocz±"

#: rkward.cpp:324
msgid "Save Workspace As"
msgstr "Zapisz jako... przestrzeñ robocz±"

#: rkward.cpp:325
msgid "Load R Libraries"
msgstr "Za³aduj R-biblioteki"

#: rkward.cpp:327
msgid "Close current editor"
msgstr "Zamknij bie¿±cy edytor"

#: rkward.cpp:329
msgid "Close All Editors"
msgstr "Zamknij wszystkie edytory"

#: rkward.cpp:340
msgid "Paste inside Table"
msgstr "Wklej do tabeli"

#: rkward.cpp:342
msgid "Paste inside Selection"
msgstr "Wklej do zaznaczenia"

#: rkward.cpp:346
msgid "Show R Console-Window"
msgstr "Poka¿ okno R-konsoli"

#: rkward.cpp:347
msgid "Show Output-Window"
msgstr "Poka¿ okno wyników"

#: rkward.cpp:348
msgid "Show Object Browser-Window"
msgstr "Poka¿ okno przegl±darki"

#: rkward.cpp:350
msgid "Run All"
msgstr "Uruchom wszystko"

#: rkward.cpp:352
msgid "Run Selection"
msgstr "Uruchom zaznaczone"

#: rkward.cpp:354
msgid "Interrupt running command"
msgstr "Przerwij uruchomione polecenie"

#: rkward.cpp:357
msgid "Configure Settings"
msgstr "Konfiguracja ustawieñ"

#: rkward.cpp:359
msgid "Creates a new empty data.frame and opens it for editing"
msgstr "Tworzy pusty data.frame i otwiera go do edycji"

#: rkward.cpp:360
msgid "Opens an existing document"
msgstr "Otwiera istniej±cy dokument"

#: rkward.cpp:361
msgid "Opens a recently used file"
msgstr "Otwiera ostatnio u¿ywany plik"

#: rkward.cpp:362
msgid "Saves the actual document"
msgstr "Zapisuje bie¿±cy dokument"

#: rkward.cpp:363
msgid "Saves the actual document as..."
msgstr "Zapisuje jako... bie¿±cy dokument"

#: rkward.cpp:364
msgid "Closes the current data editor"
msgstr "Zamyka bie¿±cy edytor danych"

#: rkward.cpp:365
msgid "Closes all open data editors"
msgstr "Zamyka wszystkie otwarte edytory danych"

#: rkward.cpp:366
msgid "Prints out the actual document"
msgstr "Drukuje bie¿±cy dokument"

#: rkward.cpp:367
msgid "Quits the application"
msgstr "Zamyka aplikacjê"

#: rkward.cpp:368
msgid "Cuts the selected section and puts it to the clipboard"
msgstr "Wycina zaznaczone i umieszcza je w schowku"

#: rkward.cpp:369
msgid "Copies the selected section to the clipboard"
msgstr "Kopiuje zaznaczone do schowka"

#: rkward.cpp:370
msgid "Pastes the clipboard contents to actual position"
msgstr "Wkleja zawarto¶æ schowka"

#: rkward.cpp:371
msgid ""
"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the table's "
"boundaries"
msgstr ""
"Wkleja zawarto¶æ schowka, ale nie poza tabel±"

#: rkward.cpp:372
msgid ""
"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the "
"boundaries of the current selection"
msgstr ""
"Wkleja zawarto¶æ schowka, ale nie poza bie¿±ce zaznaczenie"

#: rkward.cpp:373
msgid "Enables/disables the toolbar"
msgstr "W³±cza lub wy³±cza pasek narzêdziowy"

#: rkward.cpp:374
msgid "Enables/disables the statusbar"
msgstr "W³±cza lub wy³±cza pasek statusu"

#: rkward.cpp:394
msgid "starting R-processor"
msgstr "start R-procesora"

#: rkward.cpp:535
msgid "Do you want to save the workspace?"
msgstr "Czy chcesz zapisaæ obszar roboczy?"

#: rkward.cpp:535 rkward.cpp:594
msgid "Save workspace?"
msgstr "Zapisaæ obszar roboczy?"

#: rkward.cpp:563
msgid "Create new data.frame"
msgstr "Utwórz nowy data.frame"

#: rkward.cpp:563
msgid "Enter name for the new object"
msgstr "Podaj nazwê nowego obiektu"

#: rkward.cpp:567 robjectbrowser.cpp:98
msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
msgstr "Nazwa, któr± poda³e¶ ju¿ istnieje lub jest nieprawid³owa. Zmieniono nazwê na %1"

#: rkward.cpp:567 robjectbrowser.cpp:98
msgid "Invalid Name"
msgstr "Nieprawid³owa nazwa"

#: rkward.cpp:575
msgid "Opening workspace..."
msgstr "Otwieranie obszaru roboczego"

#: rkward.cpp:578
msgid "*|All files"
msgstr "*|Wszystkie pliki"

#: rkward.cpp:578
msgid "Open File..."
msgstr "Otwórz plik..."

#: rkward.cpp:594
msgid "Do you want to save the current workspace?"
msgstr "Czy chcesz zapisaæ bie¿±cy obszar roboczy?"

#: rkward.cpp:645
msgid "Printing..."
msgstr "Drukowanie..."

#: rkward.cpp:658
msgid "Exiting..."
msgstr "Koñczymy..."

#: rkward.cpp:667
msgid "Cutting selection..."
msgstr "Wklejanie zaznaczenia..."

#: rkward.cpp:680
msgid "Copying selection to clipboard..."
msgstr "Kopiowanie zaznaczenia do schowka..."

#: rkward.cpp:691
msgid "Inserting clipboard contents..."
msgstr "Wklejanie zawarto¶ci schowka..."

#: rkward.cpp:739
msgid "Toggling toolbar..."
msgstr "Prze³±czanie paska narzêdzi..."

#: rkward.cpp:761
msgid "Toggle the statusbar..."
msgstr "Prze³±czanie paska statusu..."

#: rkward.cpp:823
msgid "R-process busy"
msgstr "R-proces zajêty"

#: rkward.cpp:825
msgid "R-process idle"
msgstr "R-proces niezajêty"

#: rkward.cpp:876
msgid "Open file"
msgstr "Otwórz plik"

#: rkward.cpp:911 rkward.cpp:952
msgid "Could not save document"
msgstr "Nie mo¿na zapisaæ dokumentu"

#: rkward.cpp:936
msgid "Save file"
msgstr "Zapis pliku"

#: rkward.cpp:995
msgid "The document has been modified. Close anyway?"
msgstr "Dokument zosta³ zmodyfikowany bez zapisu. Mimo to zamkn±æ?"

#: rkward.cpp:995
msgid "File not saved"
msgstr "Pliku nie zapamiêtany"

#: main.cpp:32 main.cpp:48
msgid "RKWard"
msgstr "RKWard"

#: main.cpp:38
msgid "file to open"
msgstr "otwierany plik"

#: main.cpp:39
msgid "Verbosity of debug messages (0-5)"
msgstr "Obfito¶æ komunikatów debagera (0-5)"

#: main.cpp:40
msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
msgstr "Maskuj komponemty debagowane jako liczby binarne (patrz debug.h)"

#: rkoutputwindow.cpp:38
msgid "Output Window"
msgstr "Okno wyników"

#: rkoutputwindow.cpp:43
msgid "&Print Output"
msgstr "Wy&druk wyników"

#: rkoutputwindow.cpp:44
msgid "Export Output"
msgstr "Eksport wyników"

#: rkoutputwindow.cpp:45
msgid "&Clear Output"
msgstr "Wy&czy¶æ wyniki"

#: rkoutputwindow.cpp:48
msgid "Output"
msgstr "Wyniki"

#: robjectbrowser.cpp:48
msgid "Update"
msgstr "Aktualizuj"

#: robjectbrowser.cpp:51
msgid "Objects in the R workspace"
msgstr "Obiekty w R obszarze roboczym"

#: robjectbrowser.cpp:56
msgid "Rename"
msgstr "Zmiana nazwy"

#: robjectbrowser.cpp:94
msgid "Rename object"
msgstr "Zmiana nazwy obiektu"

#: robjectbrowser.cpp:94
msgid "Enter the new name"
msgstr "Wprowad¼ now± nazwê"

#: robjectviewer.cpp:43
msgid "Object name: "
msgstr "Nazwa obiektu: "

#: robjectviewer.cpp:44
msgid ""
"\n"
"Full location: "
msgstr ""
"\n"
"Pe³na ¶cie¿ka:"

#: robjectviewer.cpp:47
msgid ""
"\n"
"Classes: "
msgstr ""
"\n"
"Klasy: "

#: robjectviewer.cpp:49
msgid ""
"\n"
"Dimensions: "
msgstr ""
"\n"
"Wymiary: "

#: robjectviewer.cpp:56
msgid ""
"\n"
"Result of 'print ("
msgstr ""
"\n"
"Wynik polecenia 'print ("

#: robjectviewer.cpp:56
msgid ")':\n"
msgstr ")':\n"

#: robjectviewer.cpp:63
msgid "Object-Viewer for object "
msgstr "Przegl±darka obiektów dla obiektu "

#: robjectviewer.cpp:64
msgid " - Waiting for results from R..."
msgstr " - Oczekiwanie na wyniki z R..."

#: robjectviewer.cpp:77
msgid ""
"\n"
"Some error(s) occured: "
msgstr ""
"\n"
"Wyst±pi³y b³êdy: "

More information about the rkward-tracker mailing list