ਅਮਨ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ?

A S Alam apbrar at gmail.com
Fri Mar 30 15:45:16 CEST 2007


On Friday 30 Mar 2007 7:16:49 pm H S Brar wrote:
>   ਅੱਜ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ
ਧੰਨਵਾਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ

-- 
A S Alam
**********
*****POST*****
http://www.satluj.org
tz: GMT+5:30
"Either find a way or make one"
**********


More information about the release-team mailing list