[KDE-Viê.t]Chào bạn

Phan Vinh Thinh teppi82 at gmail.com
Tue Jun 27 10:08:11 CEST 2006


Chào Giang,
(Tên của bạn làm tôi nhớ đến 1 người bạn ở Chí Linh Hải Dương :) ).

On 6/27/06, Giang Nguyen Truong <giangxe at gmail.com> wrote:
>
> Tôi đang tìm hiểu về Việt hóa KDE. Tôi đã đọc các bài viết và thông tin liên
> quan đến nhóm KDE Việt. Tôi có một số thắc mắc nhỏ mong được bạn giải đáp.
> Sau khi đã dịch xong và tôi đã có được file .po, bước tiếp theo làm thế nào
> để có thể đưa nó vào hoạt động được. Mong bạn sớm trả lời. Cám ơn

OK,
Đầu tiên cần tạo ra tập tin .mo, mà máy tính có thể hiểu, bằng lệnh:
$ msgfmt -cvo tentaptin.mo tentaptin.po
Rồi đưa tập tin đó vào nơi mà chương trình có thể tìm thấy (cp hoặc
mv) là 1 trong hai nơi /usr/share/local/vi/LC_MESSAGES/ hoặc (có thể)
/opt/kde3/share/local/vi/LC_MESSAGES.
Xong, chạy chương trình:
$ LANG=vi_VN.UTF-8 tenchuongtrinh


-- 
С уважением
Phan Vĩnh Thịnh <teppi82 tại gmail chấm com>
http://teppi82.googlepages.com Jabber: teppi82 at jabber.ru


More information about the Kde-l10n-vi mailing list