[Kde-i18n-fry] Kde-i18n-fry Digest, Vol 22, Issue 2

Berend Ytsma berendy at gmail.com
Tue Sep 26 11:05:15 CEST 2006


Ik haw efkes sjoen by Open ofice.
Op januari haw ik frege nei de mooglikheden fan stavering yn openoffice.
yn april ha se it neikommende dien.

Added Frisian to the available languages for character attribution and spell-checking purposes. The underlying LangID value is associated with the fy-NL locale.

dat wie al foar ferzje 1.9 dus der soe yn elts gefal in keppeling nei de stavering wêze moatte ek al siet  de staveringhifker der doetiids noch net yn.

Mar myn ynfo sei dat de staveringshifker letter wol beskikber kaam is mar of dat al nei openoffice sels gean is wit ik net.

Berend Ytsma

Op Sun, 24 Sep 2006 16:47:53 +0200, hat Eeltje de Vries <eeltje.de.vries at gmail.com> skreaun:

> Hallo kde-i18n-fry-request at kde.org,
>
> Op zondag 24 september 2006 12:00, heb je geschreven:
>
> [knip]
>>
>> Er is inmiddels een Friestalige versie van de spellingcontrole van
>> OpenOffice te krijgen.
>>
>
> Waar is die verkrijgbaar? Als ik mijn OpenOffice op de bekende manier van een
> extra woordenboek wil voorzien is Frysk daar niet bij.
>
>> Voor Aspell is er nog niemand bezig.
>> Om daar een spellingcontrole voor te krijgen moet er even contact worden
>> opgenomen met de Fryske Akademy, voor de woordenlijst die in de
>> spellingcontrole gebruikt moet worden. Je moet dan een formulier
>> ondertekenen waarin je verklaart dat je de woordenlijst niet commercieel
>> zult gebruiken/verspreiden, en dan mag je de lijst gebruiken ik weet niet
>> of zo'n overeenkomst in strijd is met de licentie van aspell
>>
>
> Dus zal ik moeten nagaan hoe het precies zit bij de licentie bij aspell.
>
>> Groetjes, Rinse
>
> Groeten,-- 
Jo ynternet, jo kar Opera 9 ek yn it Frysk: http://www.opera.com
of opera mini foar de mobyl http://mini.opera.com
Myn Opera Blog http://my.opera.com/ytsmabeer


More information about the Kde-i18n-fry mailing list