[Kde-i18n-fry] host

Johannes Peeringa jmpeeringa at hetnet.nl
Wed Apr 6 21:56:21 CEST 2005


Der sweeft op it net ek in fryske kompjûterwurdlist om hjir wurd foar server memmekompjûter (=tsjinner op de KDE list, dy hat net myn foarkar. Is stypjende kompjûter as stiperkompjûter net wat foar server?) brûkt. Miskien moatte wij foar host it wurd gastkompjûter brûke. Dat is foar de lettere brûker fan KDE yn eltsgefal dúdliker as gasthear.

groetnis,
Johannes Peeringa
 ----- Original Message ----- 
 From: Joop Zonnet 
 To: kde-i18n-fry at kde.org 
 Sent: Monday, April 04, 2005 22:26
 Subject: Re: [Kde-i18n-fry] host


 Hallo,
 ik vind 'gasthear' best een goede term. hij is in het engels ook niet voor niks gekozen. Maar ja, daar heeft het al een aardige geschiedenis achter de rug. Maar om er nu een ander woord voor in het leven te roepen is ook zo raar. Ik ben benieuwd naar de ideen!
 Hartelijke groet,
 Gerke Kok

 Andries Annema wrote: 
  Minsken! 

   

  Wat moatte we mei de term 'host'? Soe it it bêste wêze om dat wurdt gewoanwei mar net oer te setten yn it Frysk of kinne we der wat mei lykas 'sintrale kompjûter' of sokssawat? 

   

  Hjir en dêr op 'e strún nei in goeie omskriuwing fan de term, jout www.answers.com/host in dúdlike omskriuwing, wêr't eins ek fuortdaliks it oersetprobleem yn oanstreke wurdt. Yn de kategory 'technology' seit er it folgjende: 

   

  === 

  Host - A computer that acts as a source of information or signals. The term can refer to almost any kind of computer, from a centralized mainframe that is a host to its terminals, to a server that is host to its clients, to a desktop PC that is host to its peripherals. In network architectures, a client station (user's machine) is also considered a host, because it is a source of information to the network in contrast to a device such as a router or switch that directs traffic. See host adapter and host name. 

  === 

   

  Om no 'gasthear' te brûken is ek net rjocht gaadlik, liket my. Wat sizze jimme hjir fan? 

   

   

  An3s 

   

----------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
Kde-i18n-fry mailing list
Kde-i18n-fry at kde.org
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-fry
 

------------------------------------------------------------------------------


 _______________________________________________
 Kde-i18n-fry mailing list
 Kde-i18n-fry at kde.org
 https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-fry
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-fry/attachments/20050406/8bc495ae/attachment.html


More information about the Kde-i18n-fry mailing list