Translations Plasma 5.20 announcement social media post

Phu Hung Nguyen phuhnguyen at disroot.org
Tue Oct 13 12:31:32 BST 2020


Hi,

This is the Vietnamese translation:

"""

Plasma 5.20, một bản phát hành cỡ bự, đã ra mắt. Plasma 5.20 mang đến 
hàng loạt tính năng mới và các cải thiện, khiến trải nghiệm bàn làm việc 
Plasma của bạn dễ dàng hơn, thoải mái hơn và thích thú hơn.

"""

Regards,
Phu

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OpenPGP_0x7E1BF4CF0E28F26A.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 667 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-doc/attachments/20201013/cfc06358/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OpenPGP_signature
Type: application/pgp-signature
Size: 236 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-doc/attachments/20201013/cfc06358/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-doc mailing list